Privacy Beleid

PRIVCACYBELEID VAN volkstuinvereniging de vrije tuinder. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die volkstuin vereniging de vrije tuinder (hierna de vrije tuinder genoemd) verwerkt van haar leden, aspirant leden en oud leden. Als je lid wordt van de vrije tuinder, verzoekt op de wachtlijst te worden geplaatst of om een andere reden persoonsgegevens aan De vrije tuinder verstrekt, geef je daarmee uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de Vrije Tuinder. 2. Welke gegevens verwerkt de vrije tuinder en voor welk doel In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:  • voor- en achternaam, • adresgegevens en eventueel postadres, • telefoonnummer, • e-mailadres.

De Vrije Tuinder verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 a) als aspirant lid je naam e-mailadres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van je positie op de wachtlijst en om je op de hoogte te stellen wanneer er een tuin vrij is, en adres om te kunnen controleren of je in Delft woont,

b) als lid je naam, adres, telefoonnummer en emailadres voor contact over het lidmaatschap en om contact met je te houden over de zaken die de vereniging en je tuin aangaan. Daaronder vallen bestuursmededelingen, uitnodigingen voor vergaderingen, verzoeken tot betaling van contributie en borg, alsmede communicatie over jouw tuin en over het complex. Je mailadres wordt daarnaast gebruikt om je een nieuwsbrief te kunnen versturen. Wanneer je geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief kun je je daarvoor apart afmelden.


3. Bewaartermijnen De Vrije Tuinder verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang een van de volgende voorwaarden van toepassing is: - zolang je op de wachtlijst staat, - gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na het afhandelen van de overdracht van je tuin en het voldoen aan je verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap en de huur van een tuin op het complex, 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Vrije Tuinder passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten Via de ledenadministratie van De Vrije Tuinder kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, of te wijzigen. De Vrije Tuinder zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Verwijderen kan pas nadat je aan de verplichtingen voortvloeiend uit je lidmaatschap en tuinhuur hebt voldaan. Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.

Als je klachten hebt over de wijze waarop De Vrije Tuinder je persoonsgegevens verwerkt of je
 verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
 de secretaris. 6. Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
 adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.